Santiago Mesa

El Santiago era més que un referent.
Era un ídol!
Una persona a la que tots admiràvem perquè era un exemple d’esportivitat, voluntat i humilitat.
Els seus ulls s’il·luminaven en imaginar les curses més dures i exigents. Quan més desnivell hi havia i més extremes eren les condicions, més gaudia. La pluja, el fang i la neu eren el seu medi habitual.

Era igual on anés, sempre anava acompanyat dels seus gossos, primer l’Xray i després el Dexter i la Kira, als que estimava i cuidava amb devoció. I si un dia el teu gos no estava bé te’ls deixava sense ni preguntar.

Era competitiu com el que més. Però quan millors eren els rivals millor s’ho passava i més amic s’hi feia.

Comunicava més enllà de les paraules, et parlava amb el gest i la mirada amb aquell carisme que només tenen els grans senyors. Com diuen els seus amics francesos, un autèntic Monsieur que sempre treia el millor de nosaltres.

Com a amic no importava la distància a la que et trobessis. Sempre que necessitaves un cop de mà apareixia carregat amb la seva furgo disposat al que fes falta. Un any marcant el Petjades a Mataró va caure un xàfec i vam quedar ben xops. Ell sense impermeable i mullat com anava i ja fosc li vaig insistir que marxés, però inclús tremolant-li les mans no va marxar fins que vam haver col·locat l’última cinta.

Amb un cor ben gran i obert a tothom, des del primer minut et feia sentir com a casa. Al cap de pocs minuts de coneixe’l als Alps ja estàvem al seu apartament fent una birra i menjant fuet mentre ell anava preparant un pollastre al forn per dinar. I pobre de tu que et quedessis amb gana.

Sempre content i alegre, i amb una energia inesgotable, quan tu ja no podies ni caminar després de córrer 8 dies seguits a la TDM i estava que si massatges, cremes, condoprotectors veia l’abuelo tornar de la muntanya amb el cistell carregat de bolets.
“Vamos que esto no es nada, mañana viene lo bueno”

Ens ha faltat temps per aprendre més de tu, mestre. Però ens sentim afortunats per haver-te conegut i per tots els moments que hem compartit amb tu.

La teva passió pel nostre esport, per la muntanya i pels amics quedarà sempre amb nosaltres.
Et portarem amb nosaltres a cada cursa, i et recordarem a cada cinta que posem i en tots els “falsos llanos” que trobem en el camí.

Moltes gràcies per tot Santiago. Aquesta cursa és la teva cursa.

ES

Santiago era más que un referente.
Era un ídolo!
Una persona a la que todos admirábamos porque era un ejemplo de deportividad, voluntad y humildad.
Sus ojos se iluminaban en imaginar las carreras más duras y exigentes. Cuando más desnivel había y más extremas eran las condiciones, más disfrutaba. La lluvia, el barro y la nieve eran su medio habitual.

Era igual donde fuera, siempre iba acompañado de sus perros, primero el Xray y después el Dexter y Kira, a los que amaba y cuidaba con devoción. Y si un día tu perro no estaba bien te dejaba sin ni preguntar.

Era competitivo como el que más. Pero cuando mejores eran los rivales mejor lo pasaba y más amigo se hacía.

Comunicaba más allá de las palabras, te hablaba con el gesto y la mirada con ese carisma que sólo tienen los grandes señores. Como dicen sus amigos franceses, un auténtico Monsieur que siempre sacaba lo mejor de nosotros.

Como amigo no importaba la distancia a la que te encontraras. Siempre que necesitabas una mano aparecía cargado con su furgo dispuesto a lo que hiciera falta. Un año marcando el Huellas en Mataró cayó un chaparrón y quedamos empapados. Él sin impermeable y mojado como iba y ya oscuro le insistí que se fuera, pero incluso temblándole las manos no se fue hasta que tuvimos colocado la última cinta.

Con un corazón grande y abierto a todos, desde el primer minuto te hacía sentir como en casa. A los pocos minutos de conocerlo en los Alpes ya estábamos en su apartamento haciendo una birra y comiendo látigo mientras él iba preparando un pollo al horno para el almuerzo. Y pobre de ti que te quedaras con hambre.

Siempre contento y alegre, y con una energía inagotable, cuando tú ya no podías ni caminar después de correr 8 días seguidos a la TDM y estaba que si masajes, cremas, condoprotectors veía el abuelo volvió de la montaña con el cesto cargado de setas .
“Vamos que esto no es nada, mañana viene lo bueno”

Nos ha faltado tiempo para aprender más de ti, maestro. Pero nos sentimos afortunados por haberte conocido y por todos los momentos que hemos compartido contigo.

Tu pasión por nuestro deporte, por la montaña y por los amigos quedará siempre con nosotros.
Te llevaremos con nosotros en cada carrera, y te recordaremos cada cinta que ponemos y en todos los “falsos llanos” que encontramos en el camino.

Muchas gracias por todo Santiago. Esta carrera es tu carrera.

FR

Santiago était plus qu’une référence.
C’était une idole!
Une personne que nous admirions tous parce qu’elle était un exemple de sportivité, de volonté et d’humilité.
Ses yeux s’illuminaient alors qu’il imaginait les courses les plus dures et les plus exigeantes. Plus il y avait de dénivelé et plus les conditions étaient extrêmes, plus je l’appréciais. La pluie, la boue et la neige étaient ses moyens habituels.

Peu importe où il allait, il était toujours accompagné de ses chiens, d’abord Xray, puis Dexter et Kira, qu’il aimait et soignait avec dévotion. Et si un jour votre chien ne va pas bien, il vous quittera sans même demander.

C’était compétitif pas comme les autres. Mais plus les rivaux étaient bons, mieux ils étaient et plus ils devenaient amicaux.

J’ai communiqué au-delà des mots, je vous ai parlé avec le geste et le regard avec ce charisme que seuls les grands messieurs ont. Comme le disent ses amis français, un vrai Monsieur qui a toujours fait ressortir le meilleur de nous.

En tant qu’ami, peu importait votre distance. Chaque fois que vous aviez besoin d’un coup de main, il semblait chargé de sa camionnette prête à tout. Un an marquant les empreintes de pas à Mataró, une averse est tombée et nous avons été trempés. Il était sans imperméable et mouillé comme il l’était, et dans le noir, j’ai insisté pour qu’il parte, mais même en lui serrant la main, il n’est pas parti avant que nous ayons placé la dernière bande.

Avec un très grand cœur et ouvert à tous, dès la première minute, on se sent comme chez soi. Quelques minutes après l’avoir rencontré dans les Alpes, nous étions déjà dans son appartement en train de prendre une bière et de manger un fouet pendant qu’il préparait un poulet cuit au four pour le déjeuner. Et pauvre toi pour rester affamé.

Toujours heureux et joyeux, et avec une énergie inépuisable, quand on ne pouvait même plus marcher après avoir couru 8 jours d’affilée sur le scanner et c’était que si massages, crèmes, condoprotecteurs il voyait son grand-père revenir de la montagne avec le panier plein de champignons .
“Allez, ce n’est rien, demain sera bon”

Nous n’avons plus le temps d’en apprendre davantage sur vous, maître. Mais nous nous sentons chanceux de vous avoir rencontré et pour tous les moments que nous avons partagés avec vous.

Votre passion pour notre sport, pour la montagne et pour les amis restera toujours avec nous.
Nous vous emmènerons avec nous à chaque course, et nous vous rappellerons chaque ruban que nous mettons et toutes les «fausses plaines» que nous trouvons en cours de route.

Merci beaucoup pour tout Santiago. Cette course est votre race.