Reglament i material

Aquesta cursa forma part del Circuit Català Popular de Canicross (CCPC). Per tant, la cursa es regirà pel reglament de la CCPC.

Reglament disponible a: https://sites.google.com/view/ccpcanicros/ccpc-reglament?authuser=0

Seguirem les mesures preventives pel contagi del COVID-19 del PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT ESPORTIU DE CATALUNYA  i el PROTOCOL COVID de les curses de la CCPC.

Les mesures es basen en el compliment de la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Caldrà que els participants tinguin especial cura de:

 • No assistir a l’acte si tenen símptomes o han estat en contacte estret amb persones amb simptomatologia o amb un PCR positiu.
 • Seguir les instruccions i horaris dictats per l’organització de l’esdeveniment.
 • Portar sempre la mascareta posada de forma correcta fins al moment de la sortida i a partir del moment d’arribada a meta.
 • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic de forma freqüent i sempre abans de l’entrada a la zona de recollida de dorsals, lavabos o la sortida de la cursa.
 • Mantenir la distància de 1,5 metres amb els altres participants.
 • No consumir begudes ni aliments a la zona de recollida de dorsals ni la sortida.
 • No compartir begudes ni aliments amb altres participants.
 • Els participants caldrà que accedeixin a la recollida de dorsals i a la zona de sortida pels llocs habilitats, sempre amb la mascareta col·locada correctament. Els acompanyants s’hauran de quedar fora d’aquestes zones separats de la resta del públic.

L’incompliment d’aquestes mesures serà motiu de desqualificació i expulsió de les zones previstes per l’organització de l’esdeveniment. 

El divendres 4  de desembre s’ha d’enviar omplert i signat per correu electrònic el Certificat d’autorresponsabilitat COVID-19 CERCS a l’adreça canicroscercs@gmail.com

Control veterinari: en el moment de fer la inscripció caldrà enviar fotocòpia de la Cartilla de vacunes de les pàgines d’identificació del gos i de les vacunes vigents (veieu imatges) i el Certificat veterinari de la CCPC al correu electrònic canicroscercs@gmail.com

A continuació posem un resum de les consideracions principals del reglament de canicròs.

Material necessari per canicross:

Un arnès de tir per al gos, que eviti lesions a l’animal i que li permeti treballar còmodament.

Una línia de tir, amb una part elàstica per a evitar estrebades fortes entre el gos i el corredor.

linea_de_tiro

Cinturó de Canicross i mosquetó  Per la cintura del corredor. Ha de ser còmode pel corredor i permetre acoblar-hi la línia de tir mitjançant un mosquetó.

Mosquetó d’alliberació ràpida (recomanable)

Aquest ha d'estar col·locat entre la linia de tir i l'arnés.
Aquest ha d’estar col·locat entre la línia de tir i l’arnès.

Els gossos:

– Poden participar totes les races de gossos, sempre que estiguin en bona forma física i passin el control veterinari.

– Les vacunes per participar són la tetravalent (Borm, Parvovirosis, Hepatitis i Leptospirosis) i l’antiràbica. Es recomana també vacunar enfront de la Tos de les gosseres però no és obligatòria.

– El gos ha d’anar sempre corrent per davant del corredor. Com a màxim a l’alçada de les potes de darrere. Córrer de forma continuada per davant del gos o estirar d’ell serà motiu de desqualificació.

– Els gossos agressius (no de raça perillosa) hauran de prendre la sortida en darrer lloc i amb morrió si fos necessari. El corredor haurà de prendre les mesures per controlar-lo tant a la sortida com durant tot el recorregut.

– En cap moment es pot maltractar de forma física o verbal el gos.

– El gos ha de tenir un mínim d’un any per participar, es recomana que tinguin més de 18 mesos, especialment els gossos de mida gran.

– Els gossos reactius hauran de sortir al final del seu calaix i portar morrió si fos necessari.

– En cas de que hi hagi gosses en cel s’haurà de comunicar a l’organització i sortiran en última posició del seu calaix o en l’últim calaix segons valori l’organització.

– El corredor ha de vetllar per no embrutar o degradar la pista o la muntanya. S’han de recollir els excrements dels gossos i llençar a les papereres habilitades.

– En cas d’accident els corredors hauran de prestar auxili i informar al control més proper.

– S’haurà de portar la línia recollida durant els primers metres de la sortida indicats per la organització. En cas de no fer-ho els corredors seran penalitzats.

–  Per realitzar avançaments els corredors que avancin hauran de demanar PAS i els avançats hauran de deixar espai suficient, arribant-se a parar i recollir la línia si fos necessari.

– El director de cursa i el veterinari podrà desqualificar un equip i retirar-li el dorsal o aplicar les penalitzacions que cregui convenients en cas de no complir algun dels punts del reglament o no superar el control veterinari.

Categories:

Les categories de la cursa seran les mateixes que les de la CCPC.

 • Junior Masculí i Femení (+12 fins a 18 inclòs)
 • Sènior Masculí i Femení (+18 fins a 39 inclòs) anys entre 2002 al 1982
 • Veterà Masculí i Femení (a partir de 40 inclòs +) anys entre 1981 al 1971
 • Màster Masculí i Femení (a partir de 50 inclòs +) a partir del 1970
 • Categoria gos -15kg Masculí i Femení

El dia de la cursa es premiarà el 1r 2n i 3r absolut masculí i femení i el 1r masculí i femení de cada categoria, sense repetir podi.

ES

Esta carrera forma parte del Circuito Catalán Popular de Canicross (CCPC). Por lo tanto, la carrera se regirá por el reglamento de la CCPC.

Reglamento disponible en: https://sites.google.com/view/ccpcanicros/ccpc-reglament?authuser=0

Seguiremos las medidas preventivas por el contagio del Covidien-19 del PLAN DE ACCIÓN POR DESCONFINAMENT DEPORTIVO DE CATALUNYA y el PROTOCOLO Covid de las carreras de la CCPC.

Las medidas se basan en el cumplimiento de la Resolución SLT / 1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la infección por SARS-CoV -2.

Será necesario que los participantes tengan especial cuidado de:

No asistir al acto si tienen síntomas o han estado en contacto estrecho con personas con sintomatología o con un PCR positivo.
Seguir las instrucciones y horarios dictados por la organización del evento.
Llevar siempre la mascarilla puesta de forma correcta hasta el momento de la salida y a partir del momento de llegada a meta.
Lavarse las manos con gel hidroalcohólico de forma frecuente y siempre antes de la entrada en la zona de recogida de dorsales, lavabos o la salida de la carrera.
Mantener la distancia de 1,5 metros con los demás participantes.
No consumir bebidas ni alimentos en la zona de recogida de dorsales ni la salida.
No compartir bebidas ni alimentos con otros participantes.
Los participantes habrá que accedan a la recogida de dorsales y en la zona de salida por los lugares habilitados, siempre con la mascarilla colocada correctamente. Los acompañantes deberán quedar fuera de estas zonas separados del resto del público.

El incumplimiento de estas medidas será motivo de descalificación y expulsión de las zonas previstas para la organización del evento.

El viernes 4 de diciembre se enviará llenado y firmado por correo electrónico el Certificado de autorresponsabilidad Covid-19 CERCS a la dirección canicroscercs@gmail.com

Control veterinario: en el momento de hacer la inscripción se deberá enviar fotocopia de la Cartilla de vacunas de las páginas de identificación del perro y de las vacunas vigentes (ver imágenes) y el Certificado veterinario de la CCPC al correo electrónico canicroscercs@gmail.com

A continuación ponemos un resumen de las consideraciones principales del reglamento de canicross.

Material necesario para canicross:

Un arnés de tiro para el perro, que evite lesiones al animal y que le permita trabajar cómodamente.

Una línea de tiro, con una parte elástica para evitar tirones fuertes entre el perro y el corredor.

Cinturón de Canicross y mosquetón Por la cintura del corredor. Debe ser cómodo para el corredor y permitir acoplar la línea de tiro mediante un mosquetón.

Mosquetón de liberación rápida (recomendable)

Este debe estar colocado entre la línea de tiro y el arnés.

Los perros:

 • Pueden participar todas las razas de perros, siempre que estén en buena forma física y pasen el control veterinario.
 • Las vacunas para participar son la tetravalente (Moquillo, Parvovirosis, Hepatitis y Leptospirosis) y la antirrábica. Se recomienda también vacunar frente a la Tos de las perreras pero no es obligatoria.
 • El perro debe ir siempre corriendo por delante del corredor. Como máximo a la altura de las patas de atrás. Correr de forma continuada por delante del perro o estirar de él será motivo de descalificación.
 • Los perros agresivos (no de raza peligrosa) deberán tomar la salida en último lugar y con bozal si fuera necesario. El corredor deberá tomar las medidas para controlarlo tanto a la salida como durante todo el recorrido.
 • En ningún momento se puede maltratar de forma física o verbal el perro.
 • El perro debe tener un mínimo de un año para participar, se recomienda que tengan más de 18 meses, especialmente los perros de tamaño grande.
 • Los perros reactivos deberán salir al final de su cajón y llevar bozal si fuera necesario.
 • En caso de que haya perras en celo se deberá comunicar a la organización y saldrán en última posición de su cajón o en el último cajón según valore la organización.
 • El corredor debe velar por no ensuciar o degradar la pista o la montaña. Se deben recoger los excrementos de los perros y tirar a las papeleras habilitadas.
 • En caso de accidente los corredores deberán prestar auxilio e informar al control más cercano.
 • Se deberá llevar la línea recogida durante los primeros metros de la salida indicados por la organización. En caso de no hacerlo los corredores serán penalizados.
 • Para realizar adelantamientos los corredores que avancen deberán pedir PAS y los avanzados deberán dejar espacio suficiente, llegándose a parar y recoger la línea si fuera necesario.
 • El director de carrera y el veterinario podrá descalificar un equipo y retirarle el dorsal o aplicar las penalizaciones que crea convenientes en caso de no cumplir alguno de los puntos del reglamento o no superar el control veterinario.

Categorías:

Las categorías de la carrera serán las mismas que las de la CCPC.

Junior Masculino y Femenino (+12 hasta 18 incluido)
Senior Masculino y Femenino (+18 hasta 39 incluido) años entre 2002 a 1982
Veterano Masculino y Femenino (a partir de 40 incluido +) años entre 1981 a 1971
Master Masculino y Femenino (a partir de 50 incluido +) a partir de 1970
Categoría perro -15kg Masculino y Femenino

El día de la carrera se premiará al 1º 2º y 3º absoluto masculino y femenino y el 1º masculino y femenino de cada categoría, sin repetir podio.

FR

Cette course fait partie du Circuit Catalan Populaire Canicross (CCPC). Par conséquent, la course sera régie par les règles du CCPC.

Règlements disponibles sur: https://sites.google.com/view/ccpcanicros/ccpc-regulation?authuser=0

Nous suivrons les mesures préventives pour la contagion du COVID-19 du PLAN D’ACTION POUR LA DÉCONFINITION SPORTIVE DE LA CATALOGNE et du PROTOCOLE COVID des courses du CCPC.

Les mesures sont basées sur le respect de la RÉSOLUTION SLT / 1429/2020, du 18 juin, qui adopte des mesures de protection et d’organisation de base pour prévenir le risque de transmission et favoriser l’endiguement de l’infection par le SRAS-CoV. -2.

Les participants devront faire particulièrement attention:

N’assistez pas à l’événement si vous présentez des symptômes ou avez été en contact étroit avec des personnes présentant des symptômes ou une PCR positive.
Suivez les instructions et les horaires dictés par l’organisation de l’événement.
Portez toujours le masque correctement jusqu’à l’heure de départ et à partir de l’heure d’arrivée à la ligne d’arrivée.
Lavez-vous les mains avec de la glace hydroalcoolique fréquemment et toujours avant d’entrer dans la zone de collecte des dossards, des toilettes ou du départ de la course.
Maintenez une distance de 1,5 mètre avec les autres participants.
Ne consommez pas de boissons ou d’aliments dans la zone de collecte des dossards ou à la sortie.
Ne partagez pas de boissons ou de nourriture avec d’autres participants.
Les participants doivent avoir accès à la collection de dossards et à la zone de sortie des places activées, toujours avec le masque correctement placé. Les compagnons doivent être tenus à l’écart de ces zones séparées du reste du public.

Le non-respect de ces mesures entraînera la disqualification et l’expulsion des zones prévues par l’organisation de l’événement.

Le certificat d’auto-responsabilité COVID-19 CERCS doit être envoyé rempli et signé par e-mail le vendredi 4 décembre à canicroscercs@gmail.com

Contrôle vétérinaire: au moment de l’inscription vous devez envoyer une photocopie du carnet de vaccination des pages d’identification du chien et des vaccins en cours (voir images) et le certificat vétérinaire du CCPC à l’email canicroscercs@gmail.com

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales considérations de la réglementation canicròs.

Matériel nécessaire pour le canicross:

Un harnais de tir pour le chien, qui évite les blessures à l’animal et lui permet de travailler confortablement.

Une ligne de tir, avec une partie élastique pour éviter les coups forts entre le chien et le coureur.

Ceinture et mousqueton en canicross Pour la taille du coureur. Il doit être confortable pour le coureur et permettre la fixation de la ligne de tir à l’aide d’un mousqueton.

Mousqueton à dégagement rapide (recommandé)

Celui-ci doit être placé entre la ligne de tir et le harnais.

Les chiens:

 • Toutes les races de chiens peuvent participer, à condition qu’elles soient en bonne forme physique et passent le contrôle vétérinaire.
 • Les vaccins à participer sont tétravalents (Borm, Parvovirose, Hépatite et Leptospirose) et la rage. Il est également recommandé de se faire vacciner contre la toux de chenil mais ce n’est pas obligatoire.
 • Le chien doit toujours courir devant le couloir. Tout au plus au niveau des pattes postérieures. Courir continuellement devant ou tirer le chien sera un motif de disqualification.
 • Les chiens agressifs (races non dangereuses) devront prendre la sortie en dernier et munis d’une muselière si nécessaire. Le coureur devra prendre des mesures pour le contrôler tant au départ que tout au long du parcours.
 • A aucun moment le chien ne peut être agressé physiquement ou verbalement.
 • Le chien doit être âgé d’au moins un an pour participer, il est recommandé qu’il ait plus de 18 mois, en particulier les gros chiens.
 • Les chiens réactifs doivent sortir au fond de leur tiroir et apporter une muselière si nécessaire.
 • Dans le cas où il y aurait des chiens dans le ciel, l’organisation doit être prévenue et ils sortiront de leur tiroir en dernière position ou en dernier tiroir selon les valeurs de l’organisation.
 • Le coureur doit faire attention à ne pas salir ou dégrader la piste ou la montagne. Les excréments de chien doivent être collectés et jetés dans les poubelles.
 • En cas d’accident, les coureurs doivent fournir une assistance et informer le contrôle le plus proche.
 • La ligne collectée doit être empruntée pendant les premiers mètres de la sortie indiquée par l’organisation. Sinon, les coureurs seront pénalisés.
 • Pour faire un dépassement les coureurs qui avancent devront demander le PAS et les avant-postes devront laisser un espace suffisant, en arrivant pour s’arrêter et reprendre la file si nécessaire.
 • Le directeur de course et le vétérinaire peuvent disqualifier une équipe et retirer le numéro de dossard ou appliquer les sanctions qu’il juge appropriées en cas de non-respect de l’un des points du règlement ou de non-réussite au contrôle vétérinaire.

Catégories:

Les catégories de la course seront les mêmes que celles du CCPC.

Hommes et femmes juniors (+12 à 18 ans inclus)
Senior masculin et féminin (+18 à 39 ans inclus) entre 2002 et 1982
Vétéran masculin et féminin (à partir de 40 ans inclus +) entre 1981 et 1971
Mâle et femelle Master (à partir de 50 ans inclus) de 1970
Catégorie de chien -15kg Mâle et Femelle

Le jour de la course, les 1er 2ème et 3ème absolus masculin et féminin et le 1er homme et femme de chaque catégorie seront récompensés, sans redoubler de podium.